Annuleringsvoorwaarden

Tot stand komen van de online boeking van een Workshop bij Brushbar te Veenendaal.

Op onze website heeft u een Workshop geboekt via het online reserveringsformulier. Bij stap 4 ondertekend u en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en onderstaande aanvullende voorwaarden. Deze online ondertekening en akkoordverklaring is rechtsgeldig en u heeft daarmee direct een boeking gemaakt. U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail. In tegenstelling tot wat in de algemene voorwaarden staat hoeft u niet alsnog de bevestiging voor akkoord te tekenen en retour te sturen, want u heeft namelijk al bij stap 4. in het boekingsproces voor akkoord getekend.

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op Tickets van Brushbar, georganiseerd door Brushbar in Veenendaal.

 • Door te kopen van een ticket, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

 • Op de Tickets en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Tickets kunnen worden ingediend bij Brushbar.

Tickets

 • Klanten kunnen via de website van Brushbar in Nederland een ticket verkrijgen/kopen, die zij kunnen verzilveren voor een workshop bij Brushbar in Veenendaal.

 • Ieder ticket geeft eenmalig recht op toegang voor één workshop op de gereserveerde datum.

 • Kopieën van het ticket worden niet geaccepteerd.

 • Let op! Je ticket is alleen te gebruiken op de gereserveerde datum.

 • Het ticket is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen

  tickets.

 • Het ticket is niet inwisselbaar voor geld, een ander product of anderszins.

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en inclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Brushbar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • De prijzen van het product, zoals vermeld op de website, zijn voor Brushbar bindend voor de op dat moment door de klant verstrekte opdracht.
 • Alle onderdelen en foto’s zijn onderhevig aan onze copyright richtlijnen.
 • Als u met minder personen komt dan opgegeven, wordt dat bedrag niet in mindering gebracht. Dit in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten.
 • Betaling geschiedt vooraf via de website.
 • Bij de workshop zitten geen drankjes en hapjes. De aangegeven prijs is exclusief drankjes en hapjes.
 • Als u met meerdere personen komt dan geboekt, kunnen de mensen niet meedoen met de workshop. Wij nemen de materialen per boeking/per persoon mee. Extra personen moeten een ticket online bestellen.
 • Brushbar behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers of overmacht de workshop te annuleren. Dit gebeurt minimaal 48 uur van tevoren. Je ontvangt dan een tegoedbon en kan hiermee een nieuwe workshop uitkiezen.
 • Overmacht is elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hiermee bedoelen we o.a. stakingen, ziekte, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen of andere overheidsvoorschriften.
 • Als je onverhoopt niet naar de workshop kunt komen, moet je dit minimaal 48 uur van tevoren melden in verband met inkoop van materiaalkosten en reserveringskosten. Als je je afwezigheid korter dan 48 uur van tevoren bij ons meldt, berekenen wij het gehele boekingsbedrag door en krijg je geen geld terug.
 • Komt de klant te laat op een workshop dan wordt de officiële eindtijd, zoals afgesproken, aangehouden.
 • Komt de klant niet opdagen op een workshop dan is er geen recht op geld terug.
 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Brushbar zal de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Wij zullen de gegevens niet doorgeven aan derden. Bij het plaatsen van een workshop hebben wij uw naam en adres nodig om de factuur te kunnen opmaken. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van de site bijgehouden. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker.

Diversen

 • Brushbar te Veenendaal is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van tickets.

 • Het ticket mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden

  worden gebruikt. Nadruk en het verhandelen van een ticket is verboden en hiervan zal

  aangifte worden gedaan. Iedere vorm van reproductie en/of wederverkoop is verboden.

 • Brushbar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan

  ook, voortvloeiende uit deelname van ticket, behoudens in geval van opzet of grove

  schuld van Brushbar.

 • Brushbar is gerechtigd consumenten te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat

  consumenten niet conform deze voorwaarden handelen en dan wel indien men zich naar

  het oordeel van Brushbar anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot de workshop i.c.m. ticket.

 • Brushbar behoudt zich het recht voor de workshop/ticket eenzijdig te wijzigen of te

  beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging van de workshop/ticket zal hiervan mededeling worden gedaan op de website van Brushbar.

 • Ruilen of geld terug voor online aangeschafte tickets is mogelijk binnen de herroepingstermijn van 14 dagen. Fysieke aangeschafte tickets kunnen niet worden geretourneerd.